[1]
Bialobrzeski, T. 2017. Wroceμski, Józef-Krajczyμski, Jan (eds.), Finis legis Christus. Ksiæga pamiåtkowa dedykowana Ksiædzu Profesorowi Wojciechowi Góralskiemu z okazji siedemdziesiåtej rocznicy urodzin, Wydawnictwo Uniwersytetu Stefana Kardyna¤a Wyszyμskiego, Warszawa 2009, 13. Ius Canonicum. 49, 98 (nov. 2017), 742-744. DOI:https://doi.org/10.15581/016.49.2700.