(1)
Bialobrzeski, T. Wroceμski, Józef-Krajczyμski, Jan (eds.), Finis Legis Christus. Ksiæga pamiåtkowa Dedykowana Ksiædzu Profesorowi Wojciechowi Góralskiemu Z Okazji siedemdziesiåtej Rocznicy Urodzin, Wydawnictwo Uniwersytetu Stefana Kardyna¤a Wyszyμskiego, Warszawa 2009, 13. Ius Canonicum 2009, 49, 742-744.