Bialobrzeski, T. (2017). Wroceμski, Józef-Krajczyμski, Jan (eds.), Finis legis Christus. Ksiæga pamiåtkowa dedykowana Ksiædzu Profesorowi Wojciechowi Góralskiemu z okazji siedemdziesiåtej rocznicy urodzin, Wydawnictwo Uniwersytetu Stefana Kardyna¤a Wyszyμskiego, Warszawa 2009, 13. Ius Canonicum, 49(98), 742-744. https://doi.org/10.15581/016.49.2700