BIALOBRZESKI, T. Wroceμski, Józef-Krajczyμski, Jan (eds.), Finis legis Christus. Ksiæga pamiåtkowa dedykowana Ksiædzu Profesorowi Wojciechowi Góralskiemu z okazji siedemdziesiåtej rocznicy urodzin, Wydawnictwo Uniwersytetu Stefana Kardyna¤a Wyszyμskiego, Warszawa 2009, 13. Ius Canonicum, v. 49, n. 98, p. 742-744, 23 nov. 2017.