Krabbenhoft, Kenneth, New York University.  , Estados Unidos