(1)
Roszak, P. Jan PERSZON, Ecclesia Semper Reformanda? Kolegialno≈© Ko≈cioπa W Posoborowej Eklezjologii amerykaμskiej, Toruμ: Wydawnictwo Naukowe UMK, 2009, 475 Pp. Scripta Theologica 2012, 44, 806.